Oficjalnie

Regulamin sklepu internetowego Yinna Yoga

1. Regulamin sklepu internetowego Yinna Yoga

Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem https://yinna.yoga/ jest prowadzony przez Kuchnia Językowa Anna Wlazły, adres: Aleje Zwycięstwa 62, 21-100 Lubartów, NIP 7141912037, REGON 386281043.

Poniższe zasady określają warunki zawierania z Klientem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

 1. Klient – osoba lub podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym Yinna Yoga.
 2. Sprzedawca – Kuchnia Językowa Anna Wlazły, adres: Aleje Zwycięstwa 62, 21-100 Lubartów, NIP 7141912037, REGON 386281043.
 3. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://yinna.yoga/.
 4. Zamówienie – złożone za pomocą Formularza, będące zawarciem Umowy Sprzedaży.
 5. Konto – konto Klienta w Sklepie.
 6. Formularz rejestracji – formularz służący do założenia konta.
 7. Formularz zamówienia – formularz za pośrednictwem którego składane jest Zamówienie.
 8. Produkt – usługa (np. zajęcia na żywo) lub kurs będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego Yinna Yiga.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa dotycząca sprzedaży Produktu w Sklepie internetowym Yinna Yoga.

3. Kontakt

 1. Kontakt ze sklepem internetowym Yinna Yoga może odbywać się za pomocą adresu email Sprzedawcy: ania@yinna.yoga
 2. W związku z tym iż Sprzedawca nie mieszka obecnie w Polsce i nie posiada polskiego numeru telefonu, kontakt telefoniczny jest niemożliwy.
 3. W razie konieczności istnieje możliwość rozmowy poprzez Skype (Anna Wlazły, live:270911a2052937b5) lub WhatsApp (+886(0)966610004) w godzinach 4.00 – 14:00 czasu polskiego.
 4. Numer konta bankowego Sprzedawcy:
  Kuchnia Językowa Anna Wlazły
  mbank
  02 1140 2004 0000 3102 8083 8364

4. Wymagania techniczne

 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej
 2. aktywny adres email – do założenia konta użytkownika, złożenia zamówienia oraz zapisu na newsletter
 3. włączona obsługa plików cookies

5. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, które są spowodowane działaniem siły wyższej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu ze sprzętem technicznym Klienta.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Korzystanie ze strony internetowej yinna.yoga jest nieodpłatne, natomiast zakup Produktów ma charakter odpłatny.

6. Zasady składania Zamówień

Aby złożyć Zamówienie, należy:

 1. Wybrać Produkt i dodać go do koszyka (lub kliknąć inny przycisk o tym samym znaczeniu, np. Dołącz).
 2. Wypełnić pola w Formularzu zamówienia oraz kliknąć „Akceptuję regulamin zakupów”.
 3. Kliknąć „Zamawiam i płacę”, wybrać preferowany sposób płatności, a następnie opłacić zamówienie postępując zgodnie z instrukcjami.
 4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na adres email.
 5. Po potwierdzeniu transakcji możliwe będzie przejście do Panelu Kursu i Konta Użytkownika.
 6. Aby otrzymać fakturę, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem email ania@yinna.yoga
 7. Płatności elektroniczne są realizowane poprzez zaufany system płatności tpay.
 8. Dostępne metody płatności to Blik, Przelew online lub tradycyjny, Karta debetowa lub kredytowa, Portfele elektroniczne.

7. Wykonanie umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje wraz ze złożeniem przez Klienta Zamówienia poprzez Formularz zamówienia Sklepu internetowego Yinna Yoga.
 2. Fakt złożenia Zamówienia zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu adres email, a Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. Wysłanie wspomnianej wiadomości email jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Wybierając sposób płatności elektronicznych kartą płatniczą lub przelewem, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności. W przypadku jej braku, zamówienie zostanie anulowane, a Umowa nie zostanie zawarta.
 4. Płatność za Produkt jest wnoszona w całości z góry.
 5. Dostęp do wszystkich treści cyfrowych, w tym kursów online oraz zajęć na żywo zostanie przyznany natychmiast w formie elektronicznej. W przypadku zajęć zaprogramowanych, które jeszcze się nie odbyły, zostaną one udostępnione we wskazanym terminie.
 6. Podczas składania pierwszego zamówienia, o ile konto użytkownika nie zostało utworzone wcześniej, zostanie ono automatycznie utworzone a dane do logowania zostaną przesłane na wskazany w Formularzu adres email.
 7. O ile nie postanowiono inaczej, dostęp do zajęć odbywających się na żywo trwa jeden tydzień aż do czasu odbycia się kolejnych zajęć. Wówczas link ulega dezaktywacji. Dostęp do kursów trwa tak długo jak długo istnieje strona internetowa yinna.yoga i platforma kursowa.
 8. Dostęp do zamówionych treści przysługuje jedynie Klientowi lub osobie, dla której wykupił on dostęp. W przypadku nieuprawnionego dzielenia się dostępem do Produktów, naruszania zasad prawa autorskiego, rozpowszechniania treści będących własnością intelektualną studio internetowego Yinna Yoga bądź innego rodzaju działania na szkodę Sprzedawcy, dostęp do konta użytkownika może zostać zablokowany.
 9. Klientowi nie przysługuje refundacja za Produkty cyfrowe, z których realnie nie korzysta(ł). Zapłacona kwota dotyczy dostarczenia dostępu do treści, a nie stopnia ich wykorzystania.
 10. Zajęcia na żywo odbywają się w ściśle określonym terminie, bez możliwości jego zmiany, chyba że Sprzedawca po wyjaśnieniu sytuacji wyrazi na to zgodę. W przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Klienta, które uniemożliwiają udział w zajęciach, nie przysługuje zwrot płatności. W wyjątkowej sytuacji kiedy skorzystanie z zakupionego Produktu nie jest możliwe, można skontaktować się drogą emailową ze Sprzedawcą w celu omówienia sytuacji i ewentualnej zmiany terminu/refundacji.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie może zostać wysłane na adres email Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeśli:
  1. Umowa dotyczy świadczenia usług i Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  2. Umowa dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
  3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, wszelkie otrzymane opłaty za Produkt(y) zostaną zwrócone przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane podczas zakupu, chyba że Konsument wskaże inny sposób.

9. Prawa autorskie

 1. Nabycie Produktu objętego ochroną praw autorskich, przede wszystkim kursu, przez Klienta uprawnia go jedynie do korzystania z tegoż kursu bądź innego Produktu, bez przejścia autorskich praw majątkowych do niego.
 2. Zdjęcia, teksty, grafiki i inne utwory dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy również podlegają ochronie praw autorskich, a ich rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Sprzedawcy skutkować może odpowiedzialnością karną.

10. Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Klientowi Produkty i treści cyfrowe pozbawione wad oraz wykonać usługę w należyty sposób.
 2. W sytuacji wystąpienia wady w zakupionym Produkcie, Klient może złożyć reklamację w oparciu o przepisy dot. rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamacja może zostać wysłana drogą elektroniczną na wskazany w Regulaminie adres email.
 3. Reklamacje złożone przez Klienta będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników praw konsumenckich, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Klient może również złożyć skargę na unijnej platformie ODR pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

12. Postanowienia końcowe

 1. Administratorką Strony i Sklepu yinna.yoga oraz danych osobowych w nich zawartych jest: Anna Wlazły z siedzibą w Aleje Zwycięstwa 62, 21-100 Lubartów, NIP 7141912037, REGON 386281043.
 2. Zebrane za pośrednictwem Sklepu internetowego dane osobowe mają na celu realizację Umowy Sprzedaży. Po wyrażeniu zgody przez Klienta wykorzystywane są również do celów marketingowych.
 3. W przypadku korzystania przez Klienta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą w Sklepie internetowym, Administratorka udostępnia powierzone jej dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu te płatności.
 4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikowania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do przeglądania treści na stronie internetowej. Przy czym niepodanie danych wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania i odwoływania ofert, promocji oraz wprowadzania zmian w cenniku obowiązującym w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Konsumenta, a przede wszystkim warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 7. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Konsumenta na podstawie umów zawartych przed zmianą regulaminu.
 8. Podczas trwania prac technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej, dostęp do treści cyfrowych może być czasowo niedostępny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o pomoc pod adresem email wskazanym w Regulaminie.
 9. W pozostałych sytuacjach, których nie wyszczególnia niniejszy Regulamin, obowiązują przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Minikurs

Zdrowy kręgosłup

W podziękowaniu za zapisanie się do newslettera otrzymasz ode mnie dostęp do bezpłatnego minikursu.

Bądź na bieżąco

O wszystkim dowiesz się na czas z newslettera ode mnie!